strona główna  |  mapa serwisu  
RiskCon

       Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

RiskCon na FacebookuRiskCon na Google +RiskCon na YouTube

Analizy i opracowania  
 

Analizy i opracowania

 
OCENA RYZYKA WYBUCHU i DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Opracowanie Dokumentu zabezpieczenia Przed Wybuchem poprzedzamy szczegółową analizą bezpieczeństwa zakładu pod względem wybuchowym spełniającą wymagania oceny ryzyka wybuchu wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931 Z 2010r.)


WYZNACZANIE I KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

W ramach oceny zagrożenia wybuchem wyznaczamy strefy zagrożone wybuchem od czynników gazowych i pyłowych.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Oferujemy profesjonalne opracowanie/aktualizację INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO - dla wszystkich obiektów tego wymagających

 

KWALIFIKACJA ZAKŁADU DO ZDR/ZZR

Wykonujemy kalkulację dotyczącą kwalifikowania fabryki do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej



RAPORT BEZPIECZEŃSTWA
dla firmy z dużym lub zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej


Produkcja, przetwarzanie, transport lub magazynowanie niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska) substancji chemicznych w dużych ilościach stwarza potencjalne zagrożenie związane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposób niekontrolowany. Zdarzenia takie można przewidzieć teoretycznie, oszacować prawdopodobieństwo ich zajścia, ale nie można ściśle określić miejsca i czasu ich wystąpienia, jak również dokładnie oznaczyć zasięgu oddziaływania i skali ryzyka dla ludzi i środowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (dalej zwanej "ustawą") [1] sytuację taką określa się mianem poważnej awarii przemysłowej i rozumie się przez nią zdarzenie mające miejsce w zakładzie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Artykuł 244 ustawy zobowiązuje prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii do ochrony środowiska przed awariami. Artykuł 249 ustawy nakłada na prowadzącego zakład stwarzający możliwość wystąpienia poważnej awarii obowiązek zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska. W szczególności Artykuł 253 ustawy zobowiązuje prowadzącego zakład o dużym ryzyku do opracowania raportu o bezpieczeństwie.


WEWNĘTRZNE PLANY OPERACYJNO RATOWNICZE
Opracowujemy wewnętrzne plany operacyjno - ratownicze

     
 

Masz jakieś pytania
lub wątpliwości?

 

 
 

 Zapraszamy do kontaktu

 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem