strona główna  |  mapa serwisu  
RiskCon

       Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

RiskCon na FacebookuRiskCon na Google +RiskCon na YouTube

Analizy i opracowania  
 

Ocena zagrożenia wybuchem,
klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem

 

Zgodnie z § 37. 1.  Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719)
,  „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Pkt. 2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Pkt 3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.”

 

link do przytoczonego rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

 

Do opracowań stosujemy  m.in.:

 • PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: pojęcia podstawowe i metodyka”

 • PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe - Część 10-1:
  Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe.

 • PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
  Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,

 • Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Wyznaczanie . Gas Supply System Hazardous Areas Estimation and Calculation

 • PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe - Część 14:
  Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”

 • PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe - Część 20-1:
  Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par - Metody badań i dane tabelaryczne”

 • PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych.
  Część 3: Baterie trakcyjne”.

 • A risk-based approach to hazardous area classification – opracowanie
  The institute of petroleum.

      i inne.

 

ocena zagrożenia wybuchem - przykład

ocena zagrożenia wybuchem _riskcon.pl

rysunek z oceny zagrożenia wybuchem fragment

 

     
 

Masz jakieś pytania
lub wątpliwości?

 

 
 

 Zapraszamy do kontaktu

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Szkolenie - bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Oznakowanie instalacji