strona główna  |  mapa serwisu  
RiskCon

       Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

RiskCon na FacebookuRiskCon na Google +RiskCon na YouTube

Informacje  
 

Przepisy i akty prawne

 

Przepisy związane z zagrożeniem wybuchem

 

pobierz plik pdf   Dyrektywa ATEX 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


Dyrektywa 94/9/WE wprowadza podział sprzętu i systemów ochronnych, do których się odnosi, na grupy sprzętu i kategorie; dyrektywa ta określa sposób klasyfikacji przez pracodawcę miejsc, gdzie atmosfera wybuchowa może istnieć w postaci strefy, a także określa grupy i kategorie sprzętu i systemów ochronnych, które powinny być stosowane w każdej strefie.

Rozporządzenie wprowadzające  dyrektywę ATEX 94/9/WE

 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 817)

 

  Dyrektywa ATEX 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta  dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG).


Dyrektywa ATEX 1999/92/WE stawia wymagania pracodawcom w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na występowanie atmosfer wybuchowych.

 

  Rozporządzenie wprowadzające  dyrektywę ATEX 99/92/WE Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931)

 

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.


Rozporządzenie m.in. precyzuje jak powinno być wykonane pomieszczenie pracy gdzie występuje zagrożenie wybuchem (§15 pkt. 3,4, §16pkt.2) oraz stawia wymagania odnośnie organizacji pracy na stanowiskach gdzie występuje ryzyko wybuchu §42, §45pkt 2
 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).


Rozporządzenie m.in. określa zasady obliczania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch

 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe [...] (Dz.U. z 2005r Nr 243 poz. 2063) z późniejszymi zmianami.

 

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.(Dz.U.z 1999r Nr 75poz.846) z późniejszymi zmianami.


Przepisy związane z katastrofami przemysłowymi
Klasyfikacja zakładu stwarzającego ryzyko poważnej awarii przemysłowej

 

 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej(Dz.U. 2016  poz. 138).


Raport o bezpieczeństwie

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r.,  poz. 672)


Ustawa określa wymogi formalne opracowania raportu bezpieczeństwa dla zakładu
stwarzającego możliwość powstania poważnej awarii.

 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. 2016, poz. 287).

  

Wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno - ratownicze

 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. 2016, poz. 821).

 

     

      
 

Masz jakieś pytania
lub wątpliwości?

 

 
 

 Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe przy spawaniu

Płomień palnika lub spadające krople stopionego metalu stanowią wysoce efektywne źródła zapłonu. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia w miejscu pracy. 

zobacz więcej